Monumentale sluis met valschut aan de Vloeddijk

Monumentale sluis met valschut aan de Vloeddijk en is in 1989 in oorspronkelijke staat gerestaureerd

Directe aanleiding voor het thema is een stembus van de Dorpspolder Oene, die we als museum mochten ontvangen. Deze polder vervulde destijds een belangrijke rol in het lokale waterbeheer: onderhoud van sloten, wegen, weteringen, schouwplicht enz. Eind zestiger jaren werd deze dorpspolder overgenomen door het Polderdistrict Veluwe, (na meerdere fusies nu Waterschap Veluwe en Veluwe).

Lezing 1

Historicus Evert de Jonge geeft na de opening van de expositie een lezing over het waterbeheer in en om Oene. De inleider, medeauteur van het boek Veluws water – Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, neemt ons mee in de rijke waterschapsgeschiedenis vanaf de midddeleeuwen tot heden. Het ontstaan van de vele weteringen wordt toegelicht, evenals de aanleg van dijken en ontginningen.

Lezing 2

Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog, zal hoewel daarover historisch niet heel veel opgetekend werd, u meenemen door de geschiedenis van de Gelderse kant van het IJsseldal wat betreft landschap en natuur. U krijgt zicht op wat er zoal verdween, bleef en erbij lijkt te komen: daaronder zijn toevalligheden, maar er lijken ook veel ‘blijvers’ onder te zitten. U kent er vast wel wat: muskusrat, beide waterpesten, Japanse duizendknoop, grote zilverreiger enz. Heeft dat te maken met ons handelsverkeer en reislust of is het veranderende klimaat hieraan ook debet? Zijn onze rivieren afvoergeul voor extremen van hoogwaters of gaan we toch ’s zomers extreme laagwaters meemaken? Krijgen we echt de forse buien die onze straten gaan blank zetten en zit Oene wel hoog en droog genoeg?