Monumentale sluis met valschut aan de Vloeddijk en is in 1989 in oorspronkelijke staat gerestaureerd

Directe aanleiding voor het thema is een stembus van de Dorpspolder Oene, die we als museum mochten ontvangen. Deze polder vervulde destijds een belangrijke ril in het lokale waterbeheer: onderhoud van sloten, wegen, weteringen, schouwplicht enz. Eind zestiger jaren werd deze dorpspolder overgenomen door het Polderdistrict Veluwe, (na meerdere fusies nu Waterschap Veluwe en Veluwe).

Lezing 1
Historicus Evert de Jonge geeft na de opening van de expositie een lezing over het waterbeheer in en om Oene .
De inleider, medeauteur van het boek Veluws water – Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, neemt ons mee in de rijke waterschapsgeschiedenis vanaf de midddeleeuwen tot heden. Het ontstaan van de vele weteringen wordt toegelicht, evenals de aanleg van dijken en ontginningen.

Lezing 2
Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog, zal hoewel daarover historisch niet heel veel opgetekend werd, u meenemen door de geschiedenis van de Gelderse kant van het IJsseldal wat betreft landschap en natuur. U krijgt zicht op wat er zoal verdween, bleef en erbij lijkt te komen: daaronder zijn toevalligheden, maar er lijken ook veel ‘blijvers’ onder te zitten. U kent er vast wel wat: muskusrat, beide waterpesten, Japanse duizendknoop, grote zilverreiger enz. Heeft dat te maken met ons handelsverkeer en reislust of is het veranderende klimaat hieraan ook debet? Zijn onze rivieren afvoergeul voor extremen van hoogwaters of gaan we toch ’s zomers extreme laagwaters meemaken? Krijgen we echt de forse buien die onze straten gaan blank zetten en zit Oene wel hoog en droog genoeg?

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

De zuivelfabriek 'De Hoop' in Oene, opgericht in 1895, heeft in 1976 haar deuren gesloten.
Veel voorwerpen die gebruikt zijn bij de bereiding van zuivelproducten, zijn bewaard gebleven dankzij de fam. Koning (H. J. Koning was de laatste directeur) en deze familie heeft uiteindelijk deze historische voorwerpen geschonken aan de vereniging Oener Belang.
Na een tentoonstelling in het Kulturhus te Oene in 2015 stonden de voorwerpen op de zolder van het Kulturhus.
Het bestuur van Oener Belang heeft gemeend deze artikelen in bruikleen te geven aan het Cultuur Historisch Museum in Oene, zodat ze zichtbaar zijn voor de gemeenschap. Deze attributen zullen permanent in het museum blijven staan. Het bestuur van het museum is het bestuur van Oener Belang hiervoor zeer erkentelijk.
Mocht u nog voorwerpen, documenten, foto's, films, e.d. hebben die betrekking hebben op 'De Hoop' en deze af willen staan aan het museum, dan zijn deze van harte welkom. Zo kunnen wij steeds meer een beeld geven van de wijze waarop het er aan toe ging in 'de fabriek' en met haar medewerkers.