Onderstaand brengen wij verslag uit over het jaar 2018.

Exposities en activiteiten.
We kunnen terugblikken op een goed jaar. Er werden een aantal exposities en activiteiten georganiseerd naast de permanente expositie over de Tweede Wereldoorlog en ‘De Hoop’:
  • De expositie over Kerk en klooster werd op 7 april geopend met een lezing van Evert de Jonge over het klooster, gevolgd door een lezing van Lulof Dalhuisen op 7 mei over ds. Doornenbal.
  • Op 12 mei stonden we met een kraam op de open dag van de aardbeientuin van de fam. Bronsink. We verkochten droge worst van Ter Weele.
  • Door  de Werkgroep Peter werd op 2 juni een lezing over het werk van Visser gegeven.
  • ‘Broken Wings’ verzorgde op 19 juni een gastles over de vliegtuigcrash van 1944, dit jaar voor leerlingen van de Christelijke School.
  • Op 31 juli en 7 augustus vonden de ‘Op Pad in Oene’ dagen plaats, waaraan wij ook hebben deelgenomen. Er werd o.a. een rommelmarkt gehouden.
  • De Monumentendag op 8 september trok niet zoveel bezoekers. We bezien nog, of we in 2019 weer deelnemen.
  • Op 29 september was er een lezing over de zuivelindustrie door Jos Lankveld.
  • Gerhard Buitenkamp vertoonde op 20 oktober films over oud-Oene. Wegens succes werd dit herhaald op 31 oktober.
  • Op het Koefeest (25 oktober) stonden we met een kraam om het museum te promoten.
  • Het museum was aanwezig op de Kerstmarkt van 14 december met erwtensoep en chocolaatjes voor de verkoop.

Subidies en donateurs.
Van het Rabofonds was in 2017 een bijdrage van € 1.000,-. ontvangen, welke in 2018 werd besteed aan o.a. een laptop en een tweede digitale fotolijst.
Van de Gemeente Epe is voor 2018 € 1.125,- ontvangen en van d’Olde Banke € 200,-.
Eind 2018 waren er 74 donateurs (eind 2017 68). We zijn de subsidiegevers en de donateurs zeer erkentelijk voor hun onmisbare steun.

Collectie.
Alle ontvangen voorwerpen, foto’s enz.  (ruim 2500) zijn geregistreerd in Adlib. De collectie groeit gestadig.
Om stookkosten te besparen is het museum in de wintermaanden gesloten en wordt een deel van de collectie dan elders vochtvrij opgeslagen.
Er konden enkele vitrines uit Noord-Brabant worden opgehaald.
Voor de presentatie van films e.d. kunnen we gebruikmaken van een beamer die via een inwoner van Oene beschikbaar is.

Huisvesting.
Het museum was ook in 2018 gevestigd in de door Ria Koert van Atelier ‘De Witte Pimpernel’ beschikbaar gestelde expositieruimte.

Vrijwilligers.
Ook dit jaar konden we weer een beroep doen op onze circa 10 vrijwilligers, die assisteren bij inrichten en afbreken van exposities en optreden als gastheer/-vrouw. We zijn verheugd over dit aantal, maar meer vrijwilligers zijn welkom.

Communicatie.
Voor het contact met de donateurs werd in 2018 eenmaal een nieuwsbrief uitgegeven en werden meerdere uitnodigingen per mail verspreid. Hiermee kunnen we de donateurs en andere belangstellenden op de hoogte houden van o.a. nieuwe exposities en lezingen.
Op de website www.museumoene.nl staat veel informatie over het museum.
Met de  musea in Epe en Vaassen onderhouden we goede contacten, ook via het ErfgoedPlatform van de Gemeente Epe.
Er werden flyers gedrukt en o.a. via de VVV verspreid.

Toekomstplannen en financiën.
Voor de toekomstplannen verwijzen we naar het beleidsplan op hoofdlijnen, opgenomen op de website onder ANBI. Ook de financiële verantwoording over 2018 is daar in te zien.

Het bestuur.