In onderstaand verslag geven we u in grote lijnen een overzicht van het reilen en zeilen van het museum in 2016.

 

Exposities en activiteiten

We kunnen we terugzien op een goed jaar voor het museum. Er werden een aanttal exposities en activiteiten georganiseerd, naast de permanente expositie:

 • Op 30 januari was er een open dag met vele bezoekers. Ook werden diverse spullen aangeboden aan het museum.
 • 2 april (museumweekend) was er een taxatiedag, waarop dhr. Bonhof uit Wapenveld een aantal voorwerpen die meegebracht werden, heeft getaxeerd.
 • 7 mei waren we aanwezig op de Open Dag van de aardbeientuin van de familie Bronsink. Er werden eieren verkocht ten bate van het museum en folders uitgedeeld.
 • Op 14 mei werd een expositie van merklappen en borduurwerken geopend door Greet Palm samen met 2 van haar zusters en een tante. We mochten vele belangstellenden verwelkomen.
 • 22 juni stond in het teken van de vliegtuigcrash in het Oenerbroek in 1944. Teunis Nooteboom en Jan Kiesbrink verzorgden een boeiende lezing. Ook hiervoor was veel belangstelling.
 • Aansluitend op het voorgaande werd op 30 juni een schoolles door ‘Broken Wings’ ovet de vliegtuigcrash verzorgd. Vervolgens gingen de kinderen naar de herdenkingsplaats bij de Bartjesbrug.
 • De ‘Op Pad in Oene’-dagen op 26 juli en 2 augustus resulteerden ook in veel bezoekers.
 • Door het museum werd deelgenomen aan de landelijke Open Monumentendag op 9 september met als thema ‘iconen en symbolen’. Er werden een aantal iconen en symbolen geëxposeerd, deels uit eigen collectie en deels als tijdelijke bruikleen, waaronder een door Joke Dalhuisen-Riphagen geschilderd icoon. Voor die dag was een fietsroute van 10 km langs iconen en symbolen in Oene uitgezet (deze route is nog steeds te koop in het museum). Ria Koert van “De Witte Pimpernel’ exposeerde tegelijkertijd prachtig gemaakte quilts, die goed harmonieerden met de Monumentendag.
 • Op het Koefeest waren we met een kraam aanwezig om koffie enz. te verkopen.
 • Wij hebben weer deelgenomen aan de Kerstmarkt om snert aan de man te brengen. Aandachtstrekker was een oude luchtfoto van Oene, die – zoals na wat rekenwerk bleek – in 1970 is genomen.
 • In 2016 werden er diverse lezingen in het museum gegeven door de voorzitter. We kunnen groepen tot ongeveer 50 personen ontvangen.

 

Subidies en donateurs
Van het Rabofonds ontvingen we een bijdrage van € 1.000,-.
Voor de fietstocht op 18 juni van ‘Epe voor Epe’ was veel belangstelling. De opbrengst voor het museum als een van de ‘Goede Doelen’ was € 1.750,-.
Voor beide bedragen hebben we al een aantal zaken kunnen aanschaffen, zoals vitrines, geluidsinstallatie en verlichting.
 
Van de Gemeente Epe kregen we bericht, dat we voor de jaren 2017 en 2018 een subsidie ontvangen van € 1.110,- en € 1.125,-.
 
Eind 2015 waren er 20 donateurs. Dit aantal is opgelopen tot 62 eind van het jaar 2016, ook door de inzet van vrijwilligers. We zijn de subsidiegevers en de donateurs zeer erkentelijk voor hun onmisbare steun.
 

Collectie
Alle ontvangen voorwerpen, foto’s enz.zijn geregistreerd in Adlib, terwijl alle schenkers een dankbetuiging hebben gekregen. Ook gezien een advies van Erfgoed Gelderland hebben we besloten om alleen maar schenkingen te accepteren die over Oene gaan of door Oenenaren gebruikt zijn. Ook nemen we geen (langdurige) bruiklenen aan. Dit laatste geldt uiteraard niet voor bruiklenen ten behoeve van tijdelijke exposities.
Om stookkosten te besparen hebben we besloten om in de wintermaanden het museum te sluiten.

 

Vrijwilligers
Een museum kan niet draaien zonder vrijwilligers. Dit geldt ook voor het Oener museum. Circa 10 vrijwilligers zijn beschikbaar voor met name het opbouwen en afbreken van exposities en het fungeren als ‘suppoost’. We zijn blij met de vrijwilligers die we hebben, maarwillen dit aantal graag verder uitbreiden.

 

Communicatie
Voor het contact met de donateurs is in 2016 tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven (een derde brief in januari 2017). Hiermee kunnen we met name de donateurs op de hoogte stellen van de gang van zaken en nieuwe exposities.

Ook de website www.museumoene.nl geeft veel informatie over het museum.

Met de musea in Epe en Vaassen onderhouden we goede contacten, ook via het ErfgoedPlatform van de Gemeente Epe.

Er werden flyers gedrukt om het museum te promoten, o.a. via de VVV.

 

Toekomstplannen en financiën
Voor de toekomstplannen verwijzen we graag naar het Beleidsplan op hoofdlijnen en voor de financiën naar de verantwoording over 2016, beide op de website onder ANBI.